เกี่ยวกับเรา

ประวัติการก่อตั้ง บริษัท สำนักกฎหมายธนกฤช จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 โดยก่อนหน้านี้ได้ดำเนินธุรกิจ บริษัทกฎหมายภายในนาม บริษัท เกียรติพรพิทักษ์ทรัพย์ จำกัด (พ.ศ. 2550-2554) ต่อมา ซึ่งประกอบด้วย นายนิรัติศัย แสงอร่าม ตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษาอาวุโส นายกษิดิศ พรหมธนะ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทฝ่ายบริหาร นายกฤช ปิยทัศสี ตำแหน่ง กรรมการ ผู้จัดการบริษัทฝ่ายกฎหมาย จึงได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท สำนักกฎหมายธนกฤช จำกัด ขึ้นมาใน ปีดังกล่าว เพื่อดำเนินธุรกิจด้านกฎหมายและให้บริการทางกฎหมายด้านต่างๆ


พันธกิจ บริษัท สำนักกฎหมายธนกฤช จำกัด (Mission)

มีวัตถุประสงค์ ให้บริการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจบริษัททนายความ ซึ่งดำเนินธุรกิจทางด้านกฎหมายและทนายความอย่างครบวงจร โดยมีทีมงานทนายความที่มี ความรู้ความสามารถรับว่าความเกี่ยวกับคดีทุกประเภททั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีศาลชำนัญพิเศษ ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ หลังศาลมีคำพิพากษา ซึ่งเป็นหัวใจ แห่งการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ เช่น ดำเนินการขับไล่ ติดตามทวงหนี้ การสืบทรัพย์ บังคับคดี ฯลฯ


วิสัยทัศน์ บริษัท สำนักกฎหมายธนกฤช จำกัด (Vision)

บริษัทฯมีความพร้อมให้บริการด้านกฎหมายอย่างครบวงจร ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการด้านบริหารคดี และจัดการงานอย่างเป็นระบบ เน้นความคล่องตัวในการบริหารคดี บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นบริษัทชั้นนำในการดูแลคดีสถาบันการเงิน บริหารสินทรัพย์ บริหารหนี้เสีย ฯลฯ ดังนั้นบริษัทฯกฎหมายของเราจึงแตกต่างจากบริษัทกฎหมายอื่นๆ


ประวัติผู้บริหารบริษัท

นายกษิดิศ พรหมธนะ
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท
การศึกษา

 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2546
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ( Private and Business Law ) LL.M. พ.ศ. 2553
 • หลักสูตรการรองเอกสาร โนตารี พับลิค ( Notary Public Service )
 • หลักสูตรการวางแผนภาษี (Tex Planning)

ประวัติการทำงาน

 • สำนักงานช่วยเหลือประชาชนเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2550
 • ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เกียรติพรพิทักษ์ทรัพย์ พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เอ็ม เอ็น ซี เม็ททัล จำกัด พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน
 • ปัจจุบันตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายธนกฤช จำกัด
 • ปัจจุบันตำแหน่งเลขานุการ พลตำรวจตรี ดร.เสวก ปิ่นสินชัย ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

ความเชี่ยวชาญ

 • กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา , กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา
 • มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย คดีของสถาบันการเงิน , คดีขับไล่ , ลักษณะเช่าซื้อ, ค้ำประกัน , จำนอง, ประกันภัย,ภาษีอากร และ คดีผู้บริโภคอื่นๆ
 • มีความเชี่ยวชาญการบังคับคดี เช่น สืบทรัพย์ ยึดทรัพย์ บังคับคดี ขายทอดตลาด ฯลฯ